Ендогенні процеси

Материалы » Ендогенні процеси

Ендогенні процеси протікають в умовах високих температур і тисків. Гравітаційне поле Землі і сили обертання можуть впливати на форму планети, викликати вертикальні і горизонтальні переміщення фрагментів літосфери різної щільності, процеси діапіризму і т.д.

За характером рухів (кінематикою) тектонічні рухи земної кори можна поділити на переважно вертикальні (радіальні) та переважно горизонтальні (тангенціальні). Вони можуть бути плавними (хвильові, складчасті) і розривними (брилові, блокові); направлені (незворотні і коливальні (зворотні); висхідні та низхідні; інтенсивні і слабкі. Вертикальні рухи називають також коливальними, або епейрогенічними.

З магматизмом пов'язане утворення деяких мінералів та корисних копалин (хроміту, ільменіту, сульфідів заліза, міді, нікелю та ін.). З гідротермальними процесами що супроводжують вулканізм пов'язані родовища свинцю, цинку, міді, олова, нікелю, кобальту, благородних металів та ін.

Для розуміння процесів, що відбуваються в земній корі є вивчення та аналіз таких структурних її частин як платформи. Вони характеризуються, як правило ,вирівняним спокійним рельєфом, відносно повільними меншої амплітуди рухами, слабким проявом магматизму і т.і. Основними структурними елементами платформ є щити, плити, масиви, антеклізи, прогини, вали, куполи.

Значно важчим є пізнання структури дна океанів, зважаючи на недостатню кількість фактичних даних про їх геологічну будову. Опираючись переважно на геофізичні матеріали, в океанах виділяють два основні типи структур: океанічні платформи (таласократони) та внутрішньоокеанічні рухливі пояси.

Особливості будівлі структури визначають розмаїтість рельєфу при динамічних факторах, що незмінюються . Стійкість порід і потужність товщ. Стійкі осадові породи, відпрепаровані процесами селективної денудації, утворять поверхні, що бронюють. Вони створюють форми, тотожні тектонічним чи деформаціям їх окремим елементам. Гірські спорудження із широким виходом на поверхню порід із приблизно рівною і значною стійкістю утворять круті монотонні схили .

Общая характеристика государственно-правовых реформ М.С. Горбачева
Время, когда СССР возглавлял М.С. Горбачев (с середины марта 1985 г. до конца декабря 1991 г. он занимал посты генерального секретаря ЦК КПСС и Президента СССР), вошло в историю под названием «перестройка». Внутри этого периода выделяются четыре этапа, качес ...

Вступление
Эпоха правления Елизаветы Петровны оказала, безусловно, огромное влияние на развитие русской культуры и науки. В ней можно выделить как множество положительных, так и отрицательных моментов. Достаточно сказать, что Елизавета пришла к власти на волне борьбы с ...

Программы, политическая организация, лидеры крестьянского движения и тактика ликвидации восстаний. Программы  повстанцев.
Предположительно в ноябре–декабре 1920г. были составлены программа и устав «Союза трудового крестьянства». Первейшей своей задачей он ставил, свержение власти коммунистов-большевиков, доведших страну до нищеты, гибели и позора, с помощью добровольческих парт ...