Ендогенні процеси

Материалы » Ендогенні процеси

Ендогенні процеси протікають в умовах високих температур і тисків. Гравітаційне поле Землі і сили обертання можуть впливати на форму планети, викликати вертикальні і горизонтальні переміщення фрагментів літосфери різної щільності, процеси діапіризму і т.д.

За характером рухів (кінематикою) тектонічні рухи земної кори можна поділити на переважно вертикальні (радіальні) та переважно горизонтальні (тангенціальні). Вони можуть бути плавними (хвильові, складчасті) і розривними (брилові, блокові); направлені (незворотні і коливальні (зворотні); висхідні та низхідні; інтенсивні і слабкі. Вертикальні рухи називають також коливальними, або епейрогенічними.

З магматизмом пов'язане утворення деяких мінералів та корисних копалин (хроміту, ільменіту, сульфідів заліза, міді, нікелю та ін.). З гідротермальними процесами що супроводжують вулканізм пов'язані родовища свинцю, цинку, міді, олова, нікелю, кобальту, благородних металів та ін.

Для розуміння процесів, що відбуваються в земній корі є вивчення та аналіз таких структурних її частин як платформи. Вони характеризуються, як правило ,вирівняним спокійним рельєфом, відносно повільними меншої амплітуди рухами, слабким проявом магматизму і т.і. Основними структурними елементами платформ є щити, плити, масиви, антеклізи, прогини, вали, куполи.

Значно важчим є пізнання структури дна океанів, зважаючи на недостатню кількість фактичних даних про їх геологічну будову. Опираючись переважно на геофізичні матеріали, в океанах виділяють два основні типи структур: океанічні платформи (таласократони) та внутрішньоокеанічні рухливі пояси.

Особливості будівлі структури визначають розмаїтість рельєфу при динамічних факторах, що незмінюються . Стійкість порід і потужність товщ. Стійкі осадові породи, відпрепаровані процесами селективної денудації, утворять поверхні, що бронюють. Вони створюють форми, тотожні тектонічним чи деформаціям їх окремим елементам. Гірські спорудження із широким виходом на поверхню порід із приблизно рівною і значною стійкістю утворять круті монотонні схили .

Кадровая политика
Положительную роль в развитии сельского хазяйства сыграло улучшение качественного состава руководителей сельскохозяйственного производства (Саржан А.А. Социально-экономические и политические процессы в Донбассе 1945 – 1998 гг. – Донецк, 1998. – с. 87 – 88). ...

Начало пути. Детство и отрочество А.Д.Сахарова. Роль семьи в формировании его характера
Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 г. в Москве. Большое влияние на формирование человека, его взглядов, отношения к другим людям, выбор профессии, да и на его позицию в жизни всегда оказывает семья. Так было и у А.Д.Сахарова, семья которого сосред ...

Османская империя в конце ХІХ в. – начале ХХ в. Превращение Османской империи в полуколонию
Положение Турции в конце ХІХ в. в области международных отношений принципиально изменилось. В это время завершился раздел мира между ведущими капиталистическими державами и началась борьба за его передел. Изменился также и характер эксплуатации колониальных ...