Ендогенні процеси

Материалы » Ендогенні процеси

Ендогенні процеси протікають в умовах високих температур і тисків. Гравітаційне поле Землі і сили обертання можуть впливати на форму планети, викликати вертикальні і горизонтальні переміщення фрагментів літосфери різної щільності, процеси діапіризму і т.д.

За характером рухів (кінематикою) тектонічні рухи земної кори можна поділити на переважно вертикальні (радіальні) та переважно горизонтальні (тангенціальні). Вони можуть бути плавними (хвильові, складчасті) і розривними (брилові, блокові); направлені (незворотні і коливальні (зворотні); висхідні та низхідні; інтенсивні і слабкі. Вертикальні рухи називають також коливальними, або епейрогенічними.

З магматизмом пов'язане утворення деяких мінералів та корисних копалин (хроміту, ільменіту, сульфідів заліза, міді, нікелю та ін.). З гідротермальними процесами що супроводжують вулканізм пов'язані родовища свинцю, цинку, міді, олова, нікелю, кобальту, благородних металів та ін.

Для розуміння процесів, що відбуваються в земній корі є вивчення та аналіз таких структурних її частин як платформи. Вони характеризуються, як правило ,вирівняним спокійним рельєфом, відносно повільними меншої амплітуди рухами, слабким проявом магматизму і т.і. Основними структурними елементами платформ є щити, плити, масиви, антеклізи, прогини, вали, куполи.

Значно важчим є пізнання структури дна океанів, зважаючи на недостатню кількість фактичних даних про їх геологічну будову. Опираючись переважно на геофізичні матеріали, в океанах виділяють два основні типи структур: океанічні платформи (таласократони) та внутрішньоокеанічні рухливі пояси.

Особливості будівлі структури визначають розмаїтість рельєфу при динамічних факторах, що незмінюються . Стійкість порід і потужність товщ. Стійкі осадові породи, відпрепаровані процесами селективної денудації, утворять поверхні, що бронюють. Вони створюють форми, тотожні тектонічним чи деформаціям їх окремим елементам. Гірські спорудження із широким виходом на поверхню порід із приблизно рівною і значною стійкістю утворять круті монотонні схили .

Система высших и центральных органов государственного управления при Александре I
Самое начало XIX в. ознаменовано сменой лиц на российском престоле. После убийства Павла I на престол взошел его сын Александр. Александр I не хотел конфликтов с представителями высшего дворянства, но не разделял полностью их слишком свободолюбивых с его то ...

Болгарское национальное Возрождение (ХVIII в. – 70-е гг. ХIХ в.). Социально-экономическое развитие болгарских земель в XVIII в.
Существенные изменения в положении болгарских земель наступили в ХVIII в. В этот период в сельском хозяйстве Болгарии, как и во всей Османской империи, шел процесс разложения военно-ленной системы. Полный развал системы тимариотского землевладения имел ряд з ...

Государственный герб СССР
После образования Союза ССР в 1924 году был принят Государственный герб СССР. Историческая суть России как державы перешла именно к СССР, а не к РСФСР, которая играла подчиненную роль, поэтому именно герб СССР следует рассматривать как новый герб России. Ко ...